Навчально-методична робота

                Кардинальні зміни в соціально-політичних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості студента, його самореалізації, ґрунтовному, духовно-креативному розумінню соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню випускників Котовського медичного училища.

                Розвиток української медичної освіти, який спрямовано на підготовку висококваліфікованого молодшого медичного спеціаліста, який відповідає сучасному рівню розвитку медичної науки і вимогам суспільства, грунтується на введенні якісно нової методології організації навчального процесу за європейським зразком: в основу концепції закладено європейські тенденції та національну стратегію.

                Будь-яке реформування – складний і болісний процес. Однак, реформування медичної освіти відповідно до Болонського процесу реально – єдиний шлях нашої державі, щоб надавати кожному громадянину сучасну медичну допомогу, а для студентів – здобути освіту світового рівня, стати конкурентоспроможним фахівцем та мати можливість вибору праці у будь-якій країні.

                План стратегічного розвитку системи медичної освіти Котовського медичного училища Одеської області визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи вищої освіти, сприяє вільному розвитку людської особистості, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

                Розроблений план розвитку системи освіти опирається на досвід вітчизняних та зарубіжних фахівців з системи планування роботи медичних училищ (коледжів).

                Головна мета плану розвитку:

 • Визначення стратегії розвитку Котовського медичного училища на най блищу перспективу
 • Створення життєздатної системи навчання і виховання студентів для досягнення ними освітнього та кваліфікаційного рівнів згідно із державними стандартами
 • Забезпечення здорових умов розвитку, самозбагачення, вдосконалення особистості
 • Підготовка випускників до життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах

План перспективного розвитку спрямований на:

Виконання:

 • Законів України
 • “Про освіту” та “Про вищу освіту”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 p. № 1074 “Положення про державний вищий заклад освіти”;
 • Реалізацію:
 • сучасної державної політики в освітянській, медичній галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;
 • нормативно-правових актів щодо освітньої та медичної галузі

Створення:

 • належних умов для розвитку та якісної системи освіти училища
 • умов рівного доступу до освіти
 • гуманних відносин в навчальному закладі
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих студентів
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників навчально-виховного процесу
 • необхідної матеріально-технічної бази

Забезпечення:

 • стабільного функціонування Котовського медичного училища
 • розвитку мережі училища з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог
 • суттєвого зростання якості освіти
 • наукового підходу до виховання та соціалізації студентів
 • Пріоритетними напрямками розвитку училища є:
 • організаційна робота,
 • військово-патріотичне виховання,
 • правове і художньо-естетичне виховання,
 • формування здорового способу життя,
 • трудове та фізичне виховання,
 • сімейно-родинне виховання та робота з батьками
 • організація роботи з обдарованими студентами
 • впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань
 • створення умов для поліпшення психологічної, іформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів
 • демократизація та гуманізація відносин між учасниками навчально-виховного процесу

І. Управління училищем та педагогічними кадрами

Мета:

 • вироблення перспективи розвитку навчально-виховної системи училища;
 • забезпечення якісних змін в навчально-виховному просторі училища, відповідно до сучасних вимог медичної галузі країни;
 • створення дієвої моделі державно-громадського розвитку медичної освіти на рівні навчального закладу
 • Завдання:
 • забезпечення оптимальної структури Котовського медичного училища
 • сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики навчального закладу
 • удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу
 • створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів
 • сприяння самореалізації та всебічного розвитку студентів
 • здійснення системного аналізу в училищі
 • формування сучасної педагогічної культури батьків

Пріоритети:

 • забезпечення рефлексивного характеру управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;
 • сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу;
 • сприяння самовдосконаленню кожного окремого викладача.

Шляхи реалізації:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

 

Забезпечити якісне підвищення кваліфікації керівного складу Котовського медичного училища, педагогічних та бібліотечних працівників через різні форми навчання

постійно

Адміністрація

 

Забезпечити ефективну роботу адмінради, педагогічної ради, батьківського комітету училища

постійно

Адміністрація

 

Продовжити роботу школи молодого викладача

постійно

Методист училища

 

Організувати вивчення та обмін досвідом із вищими медичними навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації

постійно

Адміністрація

 

Сприяти участі громадських організацій у розв’язанні актуальних проблем училища, підвищення ролі викладача у формуванні громадського суспільства

постійно

Адміністрація

 

Провести моніторинг діяльності бібліотеки училища

до 2013 року

Заступник директора з ГО та ВР

 

Створити WEB-сайт навчального закладу

до червня

2012 року

Директор училища

 

Здійснити інформацію навчального закладу:

Придбання комп’ютерної та оргтехніки;

Створення локальної мережі з використанням мережі «Інтернет»

до 2013 року

Директор училища

 

Забезпечити училище меблями, обладнанням, технічними засобами навчання, навчально-наочними посібниками відповідно до Переліку, рекомендованого МОН України

постійно

Директор училища

 

Враховувати державні стандарти при корегуванні відповідних навчальних планів та програм навчальних дисциплін

постійно

Заступники директора з НР, та ПР

 

Використовувати галузеві стандарти при визначенні змісту навчання при підвищенні кваліфікації молодших медичних спеціалістів

постійно

Заступники директора з НР, та ПР

 

Враховувати галузеві стандарти при проведенні державної атестації випускників

Лютий, червень

Заступники директора з НР, та ПР

 

Впроваджувати сучасні засоби діагностики рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки

Постійно

Адміністрація

 

Проводити моніторинг з метою прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності при плануванні їх підготовки

Протягом року

Адміністрація

 

Аналізувати підсумки якості освітньої та професійної підготовки випускників за результатами Державних кваліфікаційних іспитів та ліцензійного іспиту

Лютий, червень

Адміністрація

Очікувані результати:

 • Залучення громадськості, батьків, студентів до формування навчально-виховної політики училища
 • Піднесення на якісно новий рівень роботи викладацького колективу училища з батьками студентів
 • Стабілізація кадрового складу училища
 • Створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих викладачів, полого-моральної студентів
 • Підвищення професійного рівня викладацького складу училища
 • Поліпшення соціально-економічного становища педагогічного та обслуговуючого колективів училища, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.

ІІ. Методична робота навчального закладу

Мета:

 • Підвищення якості науково-методичної роботи на діагностичній основі з забезпеченням різноманітних форм навчання;
 • Підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • Стимулювання самоосвіти та творчого пошуку викладачів
 • Завдання:
 • Вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;
 • Стимулювання викладачів до самоосвіти, активізація їх творчого потенціалу.

 

Пріоритети:

 • Ефективність науково-методичної роботи;
 • Якісна самоосвіта – індивідуальна робота кожного викладача;
 • Участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника

Шляхи реалізації:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

 

Створювати належні умови для підвищення професійної майстерності та рівня методичної підготовки педагогічних кадрів.

постійно

Адміністрація, методист училища

 

Реалізувати науково-методичну проблему «Формування професійних компетентностей студентів через упровадження інтерактивних технологій навчання та виховання»

до 2014 року

Адміністрація,

методист, педагогічний колектив училища

 

Своєчасно надавати різноманітні інформаційні послуги та консультації

постійно

Адміністрація, методист училища

 

Створювати належні умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками навчання

постійно

Адміністрація

 

Забезпечувати роботу науково-практичних семінарів, конференцій з актуальних питань педагогіки та психології

постійно

Адміністрація

 

Вивчати, узагальнювати та поширювати перспективний досвід педагогів навчального закладу, регіону, країни; матеріали висвітлювати в педагогічних виданнях, засобах масової інформації.

постійно

Адміністрація

 

Забезпечити навчальний заклад електронними засобами навчального призначення для забезпечення вивчення окремих дисциплін

до 2015 року

Директор училища

 

Забезпечити училище навчально-дидактичними та корекційними засобами навчання відповідно до нормативних вимог

до 2013 року

Директор училища

 

Розширити та удосконалювати систему спецкурсів, факультативів, гуртків з метою залучення студентів до пошукової, науково-дослідницької роботи.

2012-2013 рр

Адміністрація

 

Забезпечувати належні умови для ефективної роботи циклових комісій та творчих груп педагогів.

постійно

Адміністрація

 

Брати участь у конкурсах фахової майстерності педагогічних працівників

2012-2017рр

Адміністрація

 

Забезпечувати участь викладачів навчального закладу в роботі обласних методичних комісіях, обласних наково-методичних конференціях, оглядах методичної роботи, педагогічних читаннях, виставках тощо.

2012-2017рр

Адміністрація

 

Продовжувати та розширювати в училищі дослідницьку роботу педагогів та студентів під їх керівництвом

постійно

Адміністрація

 

Сприяти участі студентів та педагогів у міжнародних програмах, конференціях, семінарах тощо

постійно

Адміністрація

 

Укласти угоди про співробітництво з науковими та лікувальними установами, навчальними закладами, громадськими організаціями

2012-2015рр

Директор училища

 

Створити та постійно поповнювати електронний банк даних матеріалів стосовно інноваційних форм і методів навчання, перспективного педагогічного досвіду.

2012-2014рр

Адміністрація

Очікувані результати:

 • Підвищення науково-методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників,
 • Піднесення на якісно-новий рівень роботи педагогічного колективу,
 • Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів,
 • Підвищення рівня комп’ютерної та інформаційної грамотності педагогічних працівників.

ІІІ. Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Мета:

 • Професійне сприяння саморозвиткові особистості студенті

Завдання:

 • Підвищити ефективність діяльності психолога шляхом використання провідних психологічних інновацій, технологій
 • Забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання студентів
 • Виявляти та розвивати здібності і обдарування студента, а на цій основі вибудовувати методики  індивідуального навчання та особистісно-орієнтованого підходу до правильного вибору майбутньої професії.
 • Орієнтувати роботу на психологічну профілактику негативних явищ в студентському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикової поведінки підлітків.

Пріоритети:

Побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму, розробка розвиваючих, корекційних і компенсаторних програм навчання, запровадження експертизи і проектування розвиваючого освітнього середовища.

Шляхи реалізації:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

 

Забезпечити належні умови праці психологічної служби в Котовському медичному училищі

2012-2017

Директор

 

Забезпечити якісне підвищення кваліфікації психолога

Постійно

Адміністрація

 

Забезпечити кабінет психолога комп’ютерною технікою та ліцензованою програмою комп’ютерної діагностики особистості

2012-2017

Директор

 

Здійснювати зі студентською молоддю тренінгові форма роботи щодо формування цілісної особистості

Постійно

Психолог

 

Здійснювати супровід адаптації студентів  на першому курсі навчання

Постійно

Психолог

 

Здійснювати моніторинг результативності психолога з різними категоріями студентів

2012-2017

Адміністрація

 

Забезпечувати якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання студентів вразливих категорій

Постійно

Психолог

 

Проводити заходи щодо профілактики негативних явищ в студентському середовищі

Постійно

Психолог

 

Забезпечити психологічний супровід студентів з особливими потребами

Постійно

Психолог

 

Готувати до друку методичні рекомендації для викладачів та вихователя

Постійно

Психолог

Очікувані результати:

Спрямувати діяльність психолога на неконфліктну адаптацію учасників навчально-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх психоматичного здоров’я, соціально-педагогічного патронажу та психологічний супровід студентів вразливих категорій.

ІУ. Робота бібліотеки училища

Мета:

 • трансформація бібліотеки навчального закладу у бібліотечно-інформаційний ресурсний центр; 
 • якісне оновлення бібліотечних фондів, відповідно до потреб інформаційно-бібліографічного обслуговування всіх учасників навчально-виховного процесу.   

Завдання:

 • Удосконалення матеріально-технічної бази бібліотеки Котовського медичного училища з метою формування єдиного інформаційно-навчального середовища;
 • Комп’ютеризація бібліотеки училища та створення сучасних індивідуальних робочих місць для самостійного пошуку і опрацювання інформатизації студентами та викладачами;
 • Підвищення інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

Пріоритети:

Вдосконалення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу

Шляхи реалізації:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

 

Сприяти створенню електронних каталогів фонду бібліотеки

2012

Завідуюча бібліотекою

 

Провести паспортизацію бібліотеки училища та здійснити перевірку бібліотечного фонду

2012-2013 рр

Директор, завідуюча бібліотекою

 

Знайти можливість відокремити читальний зал від абоненту з метою досконалого обслуговування читачів та проведенню культурно-масових заходів, згідно планам роботи бібліотеки училища

2012-2013 рр

Директор, завідуюча бібліотекою

 

Поновити бібліотечний фонд навчальною, педагогічною та науково-методичною літературою з урахуванням потреб інформаційного забезпечення реалізації державних освітніх стандартів.

2012-2015 рр

Директор, завідуюча бібліотекою

 

Удосконалювати та розширювати нові форми роботи з книгою (такі, як: Прем’єра книги; читацькі конференції з участю автора; літературні турніри; літературно-музичні брейн-ринги та ін.)

2012-2017 рр

Директор, завідуюча бібліотекою, голова студпарламенту

 

На базі бібліотеки училища створити культурно-професійний центр студентської молоді

2012-2017 рр

Директор, завідуюча бібліотекою, голова студпарламенту

 

Приймати активну участь в олімпіадах, фестивалях, конкурсах, школах передового досвіду з інформаційної культури.

2012-2017 рр

Директор, завідуюча бібліотекою, голова студпарламенту

Очікувані результати:

 • Удосконалення матеріально-технічної бази бібліотеки училища з метою формування єдиного інформаційно-навчального середовища;
 • Комп’ютеризація бібліотеки НЗ та створення сучасних індивідуальних робочих місць для самостійного пошуку і опрацювання інформації студентами та викладачами
 • Підвищення інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу

 

У. Навчальна робота навчального закладу

Мета:

 • Створення сприятливого середовища для адаптації студента до систематичного навчання та умов для самовираження і самореалізації студентів
 • Забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку студентів
 • Створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання
 • Збереження у студентів нового набору базового ядра, яке є стабільною основою становлення світогляду, що базується на науковій, художній, технічній картинах світу, а також на морально-етичних цінностей.

 

Завдання:

 • Забезпечення наступності між загальноосвітньою та професійною освітою
 • Орієнтація на особистісно орієнтовану модель освіти
 • Формування основних компетентностей особистості
 • Розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності
 • Виконання вимог Державного стандарту вищої освіти, підготовки студентів до виконання професійних обов’язків
 • Пріоритети:
 • Створення комфортних умов для здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання
 • Забезпечення індивідуального підходу до кожного студента
 • Запровадження сучасних форм і методів навчання
 • Посилення практично-діяльнісної і наукової складових у змісті освіти
 • Формування компетентності особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню

Шляхи реалізації:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

 

Реалізація Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»

постійно

Адміністрація

 

Методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

постійно

Заступник директора з НР, методист

 

Визначення рівня базових знань студентів нового набору, удосконалення методів та прийомів навчання

вересень-жовтень

2012-2017

Заступник директора з НР, методист

 

Аналіз якості навчання, рівня знань, умінь та навичок з професійної та загальноосвітньої підготовки, розробка пропозицій щодо їх вдосконалення:

Методика проведення занять та контроль якості знань студентів при вивчені дисциплін «Акушерська справа» та «Медсестринство в акушерстві»

Методика проведення занять та контроль знань якості студентів при вивчені дисциплін «Педіатрія» та «Медсестринство в педіатрії»

Методика проведення занять та контроль знань якості студентів при вичені дисциплін «Анатомія» та «Фармакологія»

Методика проведення занять та контроль якості знань студентів при вивчені дисциплін «Хімія» та «Медична хімія»

Методика проведення занять та контроль якості знань студентів при вивчені дисциплін «Біологія» та «Медична біологія»

Методика проведення занять та контроль якості знань студентів при вивчені дисциплін «Хірургія» та  «Медсестринство в хірургії»

Методика проведення занять та контроль якості знань студентів при вивчені дисциплін «Інфектологія»

Методика проведення занять та контроль якості знань студентів при вивчені дисциплін «Українська мова» та «Українська література»

Методика проведення занять та контроль якості знань студентів при вивчені дисциплін «Математика»

 

 

 

 

 

жовтень-листопад 2012

 

 

грудень 2012

 

 

 

грудень-січень 2013

 

березень-квітень2013

 

жовтень-листопад 2013

 

 

січень-лютий 2014

 

 

квітень

 

 

травень

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК фундаментальних дисциплін

 

Заступник директора з ПР, ЦМК спец клінічних дисц.

 

Завідуючі відділеннями «ЛС» та «СС»

Заступник директора з НР, методист

 

ЦМК гуманітарних та соц. освітніх дисциплін

 

ЦМК акушерсько-педіатрічних дисц.

 

 

ЦМК терапевтичних дисциплін

 

ЦМК природничо-математичних дисц.

 

 

ЦМК гуманітарних та соц. освітніх дисциплін

 

 

Забезпечення і контроль підготовки студентів випускних груп до ліцензованого інтегрального іспиту «Крок М»

постійно

Заступники директора з НР, ПР, ЦМК клінічних дисциплін

 

Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та нових педагогічних технологій

постійно

Заступник директора з НР, методист

 

Організація забезпечення викладачів училища програмно-методичною документацією, навчально-методичною літературою, навчально-методичними посібниками та технічними засобами навчання

постійно

Адміністрація

 

Очікувані результати:

Підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної освіти

УІ. Практична робота навчального закладу

Мета:

 • оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в медичній галузі
 •  формування у студентів професійних умінь і навичок
 • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності

 

Завдання:

 • підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій
 • набуття навичок прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації,  співпраці з трудовим колективом

 

Пріоритети:

 • підвищення якості  практичного навчання шляхом упровадження інноваційних технологій навчання
 • забезпечення доступності та безперервності практичного навчання
 • формування та підтримка професійної компетентності студентів
 • посилення ролі самоосвіти на всіх рівнях
 • посилення ролі науково-дослідницької  роботи студентів

 Шляхи реалізації:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

 

Планування, організація та здійснення контролю за проведенням всіх видів практичного навчання студентів.

постійно

Заступник директора з ПР

 

Забезпечення умов для якісного навчального процесу (проведення лекцій, практичних занять, консультацій та ін.) за рахунок раціонального використання наявного аудиторного фонду, матеріально-технічної бази училища.

постійно

Директор училища, заступник директора з ПР

 

Здійснювати моніторінг якості навчання, рівня знань, умінь та навичок з професійної підготовки.

постійно

Адміністрація

 

Використовувати галузеві стандарти при визначенні змісту навчання, при проведенні державної атестації.

постійно

Заступники директора з ПР, НР

 

Впровадження в навчальний процес нових методів, прийомів і засобів підвищення ефективності та якості практичного навчання.

постійно

Заступник директора з ПР

 

Забезпечення через контроль,  заохочення створення  якісних навчально-методичних комплексів для проведення лекційних, семінарських, практичних занять.

постійно

Директор, заступники директора з ПР, НР

 

Забезпечення і контроль підготовки студентів випускних груп до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М».

постійно

Заступник директора з ПР

 

Укласти(поновити) угоди з керівниками лікувально-профілактичних та інших закладів охорони здоров'я про проведення навчальної, виробничої, переддипломної практик студентів.

2012 – 2013рр

Директор училища, заступник директора з ПР

 

Забезпечити подальшу співпрацю з безпосередніми керівниками практик на клінічних базах, проводити наради, семінари з питань забезпечення виконання програм практичного навчання студентів.

постійно

Заступник директора з ПР

 

Організація заходів щодо розширення та зміцнення матеріально-технічної бази навчальної практики всіх спеціальностей.

постійно

Директор училища, заступник директора з ПР

 

Здійснювати  планування і проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування позитивного іміджу медпрацівника.

постійно

Адміністрація

 

Створити новий кабінет  доклінічної практики з акушерства та гінекології

2012 – 2013рр

Адміністрація

 

Вдосконалення взаємовідносин «випускник-вищий навчальний заклад» з метою кадрового співробітництва, розширення баз практик.

постійно

Заступник директора з ПР

Очікувані результати:

 • забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної професійної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави
 • створення позитивного іміджу училища, підвищення його  конкурентоздатності на ринку освітніх послуг

 

УІ. Виховна робота навчального закладу

Мета:

 • Творче ставлення до праці, формування професіоналізму;
 • Виховання національної свідомості і гідності громадянина України, поваги до культурно-національних, історичних цінностей;
 • Забезпечення духовної єдності, формуванню високої мовної культури;
 • Формування та розвиток інтелектуального та світоглядного рівня студентів;
 • Впровадження нових систем, методів, які б різноманітно відображали фізичні здібності студентів;
 • Формування правової свідомості, захист молоді від різних форм насильства, вживанню алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;
 • Індивідуальна робота зі студентами та їх батьками щодо виховання студентів;
 • Формування у студентів уміння між особистого спілкування та підготовки до життя в нових умовах господарювання;
 • Формування екологічної культури, гармонії відносин з природою.

Завдання:

 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки керівників груп;
 • Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації студентів;
 • Озброєння керівників груп сучасними виховними технологіями та званням сучасних форм і методів роботи;
 • Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи керівників груп;
 • Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи керівників груп.

Пріоритети:

 • Формування особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності;
 •  Вироблення чіткої громадської позиції, правової й політичної культури, патріотичної свідомості, поваги до української держави і любові до народу;
 • Формування у викладачів ставлення до студентів як до суб’єктів власного розвитку (педагогіка співробітництва);
 • Виховання моральних якостей, інтелігентності, орієнтація на загальнолюдські цінності й високі гуманістичні ідеали культури;
 • Прищеплення вмінь і навичок керування колективом у різних формах студентського самоврядування;
 • Формування у молодих людей потреби у здоровому способі життя, зміцнення здоров’я;
 • Виховання поваги до традицій навчального закладу, викладачів, наставників, залучення до справ училища, формування почуття корпоративізму й солідарності.

Шляхи реалізації:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

 

Розробка та затвердження річних та семестрових планів виховної роботи на відділеннях, в навчальних групах, в гуртожитку та циклових комісіях на підставі плану виховної роботи закладу

Щорічно до 10.09, 25.01

Заступник директора з ГО та ВР, завідуючі відділеннями, керівники груп

 

Розробка та затвердження річних та семестрових планів роботи:

Бібліотеки

Ради з профілактики правопорушень

Студради, парламенту

Гуртків, клубів за інтересами

Спортивно-масової роботи

Щорічно до 10 вересня, до 25 січня

Заступник директора з ГО та ВР

 

Підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності керівників студентських груп та вихователя:

Робота методичного об’єднання керівників груп

Тематичні семінари та конференції

Відкриті виховні години

Згідно графіку

Заступник директора з ГО та ВР

 

Продовжити роботу по адаптації студентів нового набору:

Анкетування, вивчення психологічного стану та індивідуальних особливостей першокурсників

Робота «Школи першокурсника»

Вересень – жовтень

(І семестр)

Заступник директора з ГО та ВР

 

Забезпечити проведення медичних оглядів студентів училища

31 серпня

Заступник директора з ГО та ВР, медична сестра

 

Продовжити впровадження у практику роботи комплексних програм «Рівний рівному», «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні», «Ми проти СНІДу» по формуванню навичок здорового способу життя серед молоді

Щосеместрово

Заступник директора з ГО та ВР, керівники груп

 

Здійснити комплекс заходів щодо попередження травматизму та нещасних випадків під час навчально-виховного процесу

Згідно графіку

Завідуючі відділеннями

 

Активізувати роботу ради з профілактики правопорушень, залучити до роботи в них керівників груп, батьків, лікарів, працівників кримінальної міліції в справах неповнолітніх, громадськість мікрорайонів

2011-2014

Заступник директора з ГО та ВР, керівники груп

 

Розробити інформаційні буклети, плакати, пам’ятки профілактичного змісту з проблем наркоманії, алкоголізму, СНІДу, протиправних та аморальних вчинків для студентів, батьків, викладачів

2011-2014

Заступник директора з ГО та ВР, керівники груп

 

Для залучення неповнолітніх і молоді до активного громадського життя та запобігання антисоціальної поведінки взяти участь в організації всеукраїнської акції «Життя без тютюнопаління», «Антинаркотик», «Трезвість» та організувати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі

2011-2014

Заступник директора з ГО та ВР

 

Продовжити зустрічі студентів з представниками міліції, юстиції, інспекторами служби у справах неповнолітніх з метою запобігання правопорушень та злочинності у студентському середовищі

2011-2014

Заступник директора з ГО та ВР

 

Очікувані результати:

 •                 Формування творчої особистості за допомогою посилення організаційно-виховної, культурно-освітньої роботи серед студентів у національній моделі вищої освіти нерозривно пов'язане з відродженням нації, демократизацією і гуманізацією суспільства, поглибленням самоврядування народу, яке передбачає висунення молоді на керівну роботу в різних сферах управління і виробництва.

 

УІІ. Фінансово-економічна діяльність училища

Мета:

 • Забезпечення систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, фінансової стійкості.

Завдання:

 • дослідження рентабельності та фінансової стійкості навчального закладу;
 • дослідження ефективності використання майна (капіталу) училища;
 • визначення динаміки стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості училища;
 • визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Пріоритети:

 •                 Ефективна робота щодо залучення місцевих підприємств, підприємців, спонсорів, меценатів до збільшення фінансування училища в розділі  «благодійного фонду»

Шляхи реалізації:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

 

Забезпечити стабільність фінансових надходжень з різних джерел формування спеціального фонду. Домогтись його щорічного зростання на 10-12%.

2012-2017

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Складання фінансової, статистичної, податкової звітності та звітів до фондів

Щомісячно, щоквартально, щорічно

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проведення тендерних процедур закупівель за бюджетні кошти

1 раз на рік

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Підвищення заробітної плати в зв’язку з підвищенням  заробітної плати і тарифного розряду

Згідно постанов КМ України

Адміністрація, головний бухгалтер, бухгалтер по зарплаті

 

Виплата заробітної плати та всіх обов’язкових  доплат та надбавок

2 рази на місяць

Головний бухгалтер, бухгалтер по зарплаті

 

Виплата відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення

За 3 дні до початку відпустки

Головний бухгалтер, бухгалтер по зарплаті

 

Виплата премії за наявності економії заробітної плати

В кінці кожного кварталу та фінансового року

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проводити доплати зі спеціального фонду бюджету за інтенсивність та напруженість у роботі

Щомісяця

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проводити виплати стипендій та індексації на стипендію

до 25 щомісячно

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проводити виплати компенсації на харчування дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

щомісячно до 6 числа

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проводити виплати дітям-сиротам, які знаходяться на повному державному забезпечені на придбання літератури

1 раз на рік

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проводити виплати дітям-сиротам, які знаходяться на повному державному забезпечені на поповнення гардеробу

1 раз на рік

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проводити обов’язкові виплати матеріальної допомоги дітям-сиротам в розмірі - 136.00 грн

1 раз на рік

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проводити виплати матеріально допомоги дітям-сиротам в розмірі 6 прожиткових мінімумів на придбання одягу

при працевлаштуванні

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проводити виплати одноразової грошової компенсації випускникам, які будуть працювати в сільській місцевості не менше 3-х років (згідно нормативних документів)

при працевлаштуванні

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Своєчасно проводити розрахунки за комунальні та інші послуги

щомісячно

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Недопущення кредиторської заборгованості по розрахункам

постійно

Головний бухгалтер

 

Створення умов для економії комунальних послуг

постійно

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Списання дебіторської та кредиторської заборгованості в розділі «Доходи», якім пройшов термін позовної давності

щоквартально

Головний бухгалтер

 

Складання бюджетного запиту з урахування усіх ймовірних потреб навчального закладу

1 раз на рік

Адміністрація, головний бухгалтер, голова профкому

 

Складання тарифікаційних списків та штатного розпису навчального процесу

Початок фінансового та навчального року, при підвищені заробітної плати

Адміністрація, головний бухгалтер, бухгалтер по зарплаті

 

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей

1 раз на рік станом на 01.11

Відповідна комісія

 

Своєчасне оприбуткування матеріальних цінностей, які надходять до закладу

щомісячно

Головний бухгалтер

 

Проводити підготовку документів для списання основних засобів

за необхідністю

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Проведення розрахунків для оплати за навчання по контракту та за проживання у гуртожитку та узгодження з УОЗ та Управлінням з майнових відносин ОДА

1 раз на рік

(до 01.07)

Адміністрація, головний бухгалтер

 

Очікувані результати:

                Організація відповідного фінансування навчального закладу, від якого залежить успіх у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, ефективний розвиток наукових досліджень, будова нормативних умов для навчальної та практичної діяльності, збільшення конкурентоспроможного навчального закладу.

 

 

Телефони довіри (консультативні): Міністерство освіти і науки України - (044)481-32-21(11), Міністерство охорони здоров"я України - 0-800-801-333, Департамент освіти і науки Одеської ОДА - (048)728-86-07, Котовське медичне училище - (04862) 2-16-06