Практичне навчання у КМУ

Котовскьке медичне училище

 Головне завдання змісту освіти – це „формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях науки та техніки...

Закон України „Про освіту”

 

 В училищі викладається декілька десятків навчальних дисциплін. Умовно їх можна поділити на загальноосвітні, доклінічні і клінічні. 

Колектив викладачів постійно вивчає передовий досвід роботи медичних коледжів в Україні і за її межами і впроваджує все найкраще.

Загальноосвітні дисципліни розвивають у студентів самоповагу, патріотизм, гордість за свою професію, уміння працювати в медичному колективі і професіонально спілкуватися з пацієнтами, а також відповідально, з любов'ю і почуттям обов'язку виконувати свою роботу, розвивають здатність творчо мислити, підвищують мотивацію до навчання.

 Доклінічні дисципліни створюють фундаментальні медичні знання, без яких неможливо засвоїти і зрозуміти клінічні дисципліни. 

Клінічні ж дисципліни і практика готують студентів до самостійної виробничої діяльності.

 Таким чином випускниКотовскьке медичне училищеки більш впевнено і професійно починають свою трудову діяльність в лікувально-профілактичних установах на теренах України та за її межами.

Навчання і виховання майбутніх фахівців в училищі реалізується через систему організаційних та навчально-методичних заходів.

В училищі проводиться значна робота по удосконаленню і упровадженню нових науково - методичних розробок в навчальний процес. Постійно вивчаються і вводяться світові досягнення.

 Головним напрямком роботи є підвищення оптимізації навчального процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання.  Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному  навчанні (проблемні лекції, професіонально спрямовані практичні завдання і тому подібне), удосконалюється забезпечення інтеграції науково - природних дисциплін в професійно направлене навчання, повсякденно контролюються знання студентів і це є одним з основних елементів визначення якості підготовки фахівців.Котовскьке медичне училище

 «Навчальний кабінет – перший етап проведення навчальної практики…»

Для забезпечення практичного навчання в училищі функціонують 22 кабінети та 6 лабораторій, навчальні кімнати в ЛПУ міста. Згідно сучасних вимог навчальні кабінети та лабораторії мають необхідну документацію та відповідне оснащення (таблиці, муляжі, медичний інструментарій, прилади, інформаційні стенди).

 «Використання сучасних методів навчання на практичних заняттях з фундаментальних дисциплін».

Програмою фундаментальних дисциплін перед викладачами поставлено завдання – озброїти студентів базовими знаннями з даних дисциплін, як фундаменту вивчення клінічних дисциплін та майбутньої практичної роботи фельдшера, акушерки та медичної сестри. Для досягнення цієї мети викладачі використовують різноманітні форми та методи викладання дисципліни. В своїй діяльності вони надають інформацію з дисципліни враховуючі різні категорії студентів:

         для аудіалів – традиційні засоби навчання;

         для кінестетиків – можливість роботи з муляжами, макетами, планшетами;

         для візуалів – показ слайдів, демонстрування макро- і мікропрепаратів, відеороликів.

 Котовскьке медичне училищеТакож використовується інтерактивне навчання, яке передбачає застосування нових інформаційних технологій: слайд-програма, мультимедійні програми презентації, програмований контроль знань.

 Протягом останніх років контроль знань, особливо теоретичних, проводиться методом тестування.

Цей метод найпоширеніший в освіті. Питання контролю знань не нове, але настільки серйозне в сучасний момент. І при цьому головне, щоб тести (як будь-які контролюючі методичні форми) відповідали кваліфікаційним вимогам майбутнього фахівця і в першу чергу перевіряли готовність до праці, а не кількість теоретичних знань.

 В училищі найбільшого поширення набуло використання клінічно-ситуаційних завдань. Мета кожного завдання – активізувати уміння використовувати знання з тієї чи іншої спеціальної дисципліни в інтересах майбутньої праці. У частині їх моделюються ситуації, подібні до тих, з якими зустрічається фельдшер, акушерка, медична сестра, в практичній діяльності. Завдання і відповіді до них використовуються при контролюванні знань та вмінь. А також у режимі позааудиторного навчання.Котовскьке медичне училище

Клінічні ситуації є доброю структурою для формування уяви, навичок і вмінь. Вони допомагають оцінити отриманні знання, удосконалити систему контролю знань, навичок і вмінь майбутніх молодших спеціалістів – помічників лікарів.

Ситуаційні задачі дозволяють використовувати набуті теоретичні знання в розв’язанні реальних проблем різних клінічних ситуацій, з якими фахівець стикається у своїй повсякденній роботі.

 

Викладачі-клініцисти розробили та широко застосовують під час основного етапу практичного заняття алгоритми виконання практичних навичок. Вони відіграють виключно важливу роль у професійному становленні медичного працівника та дають можливість досягнути головні цілі фахової підготовки - формування системи професійних навичок та системи професійних вмінь відповідно до вимог майбутньої професії.

Основним методом формування  навичок  є  практичний тренінг: систематичне повторювання певних професійних дій за заданим алгоритмом з метою досягнення стадії автоматизованого виконання.

 «Ділова гра як перехід від умовного до реального пацієнта…»

Котовскьке медичне училищеМетою професійної школи є досягнення всіма студентами -ІІІ рівня знань, основними ознаками якого є вміння застосовувати одержанні знання в практичній діяльності, що неможливо без активних форм і методів навчання. Сучасна дидактика висуває перед викладачами завдання розвитку у студентів творчого мислення, так як від цього безпосередньо залежить рівень їх професійної майстерності.

 Постійно в полі зору керівництва та викладачів залишається питання методичного забезпечення самостійної роботи студентів, особливо позааудиторної. Актуальність цієї проблеми залишатиметься ще довгий час, оскільки світова наука свідчить що не існує інших шляхів оволодіння знаннями і уміннями, ніж самостійна пізнавальна діяльність студентів. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів - кропітка робота, і робота не одноразова, а щоденна. Котовскьке медичне училище

Правильна організація самостійної роботи допомагає рішенню однієї із основних задач, які стоять перед викладачами – все глибшому розвитку самостійності і творчої активності студентів, готує їх до самостійного придбання знань, вмінь та розширенню клінічного світогляду.

 «Клінічна база як передумова якісної підготовки фахівців…»

Ефективність навчального процесу, рівень підготовки фахівців у значній мірі залежить від клінічної бази, на якій студенти навчаються, відпрацьовують практичні навички, набувають професійної майстерності.

Практичні заняття з клінічних дисциплін проводяться на базі Котовської міської лікарні та відділкової лікарні ст. Котовськ Одеської залізниці.

 Засвоєння необхідних практичних вмінь здійснюється студентами біля ліжка пацієнта, в діагностичних кабінетах, перев’язувальній, маніпуляційній, на прийомі з лікарем.

 Котовскьке медичне училищеПостійне, живе спілкування з пацієнтами та персоналом ЛПУ міста дозволяє викладачам виховувати у студентів необхідність постійного професійного вдосконалення, формувати особистість майбутніх фельдшера, акушерки, медичної сестри.

 Напередодні переддипломної практики проводяться конкурси фахової майстерності зі спеціальностей з метою підвищення професійного рівня студентів та престижу професії фельдшера, акушерки, медичної сестри.

 Теоретична підготовка в комплексі з практичною у закладах охорони здоров'я систематизує знання, формує в майбутніх фахівців основні вміння й навики, сприяє освоєнню сучасним медичним обладнанням, технологіями, набуттю і закріпленню першого професійного досвіду. 

  

 

Телефони довіри (консультативні): Міністерство освіти і науки України - (044)481-32-21(11), Міністерство охорони здоров"я України - 0-800-801-333, Департамент освіти і науки Одеської ОДА - (048)728-86-07, Котовське медичне училище - (04862) 2-16-06